<div id="noframefix"> <h1>uk-charlie</h1> <p><b>uk-charlie</b></p> <p>Please <a href="http://uk-charlie2.blogspot.com/">Click here</a> to visit <a href="http://uk-charlie2.blogspot.com/"><b>uk-charlie</b></a> site</p> </div>